عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت‌ها به‌منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می‌شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می‌باشند، تمرکز می‌کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش‌های مختلف از پیاده‌سازی مدیریت فرآیند در سازمان‌ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل کلیدی موفقیت ابتدایی و زیرعوامل آنها با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت فرآیند اصلاح و صحه‌گذاری گردیده‌ است. بدین طریق، در این مطالعه 13 عامل کلیدی موفقیت و 64 زیرعامل، به‌علاوه درجه اهمیت آنها در موفقیت اقدامات و پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه شده است. همچنین میزان اهمیت عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند تعیین شده و در نهایت چارچوب خودارزیابی بر پایه عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها جهت ارزیابی و سنجش آمادگی سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors in implementation of Process Management and a Framework for Assessment of organization Readiness

نویسندگان [English]

  • Kamran Rezaie 1
  • Sahar Tadayoun 1
  • Bakhtiar Ostadi 2
  • Mohammad Aghdasi 2
چکیده [English]

Process management (PM) is a structured, systematic approach that is adopted by firms in order to analyze, improve and control their processes. This paper has been focused on identifying and testing the effective critical success factors (CSFs) in the preparation and successful implementation of process management. According that in this study by reviewing the literature and studying various reports about implementation of PM in organizations, critical success factors that affecting successful implementation of PM were identified. First from literature 13 factors and 64 sub factors were identified and then these items were valued by PM experts' opinions, and value of importance of factors and items were identified. Finally a framework for assessing organizations about implementation of PM is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Framework
  • Critical Success Factors
  • Process management