توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقه بندی زنجیره‌های تامین با استفاده از رویکرد منبع محور در صنعت خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مدیریت استراتژیک زنجیره‌های تامین در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. رویکرد پیکربندی زنجیره تامین برای مدیریت استراتژیک جریان مواد و اطلاعات زنجیره تامین مطرح می‌باشد. اکثر پیکربندی‌های ارائه شده تا به حال در بخش جهت‌گیری استراتژیک مبتنی بر عوامل محیطی و رویکرد کلاسیک ساختار-رفتار-عملکرد می‌باشد. بررسی پیکربندی‌های زنجیره تامین از نظر منابع و توانمندی‌های استراتژیک زنجیره‌های تامین می‌تواند مکمل مناسبی برای رویکرد‌های قبلی باشد. در این مقاله با استفاده از یک روش تحقیق کیفی و نظرخواهی از خبرگان صنعت خودرو تلاش شده است که پیکربندی زنجیره‌های تامین بر مبنای توانمندی‌های زنجیره تامین پیشنهاد شود. در این تحقیق از نظر خبرگان صنعت خودرو در پنج زنجیره تامین مربوط به شرکت دایملر، شرکت فیات، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا و مرکز بهمن موتور استفاده شده است. در نتیجه سه نوع زنجیره تامین بر مبنای توانمندی‌های زنجیره تامین و عوامل محیطی مشخص گردید: زنجیره‌های تامین بدون اتلاف، زنجیره‌های تامین مشتری محور و زنجیره‌های تامین نوآور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Configuration for Classifying Supply Chains Based on RBV in Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Davood i Karimi Dastjerd 1
  • Mohammad Reza Akbari Jokar 2
  • Javad Feizabadi
چکیده [English]

In recent years, there has been a great concern about strategic supply chain management. The supply chain configuration approach is related to strategic management of material and information flows. Most of suggested configurations in the part of strategic direction are based on environmental factors and structure-conduct-performance approach. Exploring supply chain configuration with emphasis on supply chain resources and capabilities could be appropriate complement for past configurations. In this paper, with using a qualitative research method and automotive industry experts views attempt to suggest a new configuration for classifying supply chains based on supply chain resources and capabilities. In this research, we use experts' views in three Iranian automotive companies. We then specify three types of supply chains based on supply chain capabilities and environmental factors: Lean supply chains, customer-focused supply chains and innovative supply chains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automotive industry
  • Relational View
  • resource based view
  • strategic supply chain
  • Supply Chain Configuration