اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی

نویسنده

چکیده

نقش برجسته بانک‌های توسعه‌ای در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر صحیح انجام پذیرد. بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی- توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن کشور، جهت حصول به اهداف راهبردی خود، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خود را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله، مدلی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف که مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن هستند، ارائه می‌شود. بدین منظور پس از تعریف معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار در مسئله، اوزان هر معیار و زیرمعیار بر اساس نظرات خبرگان برآورد می‌گردد. برای فرایند ترکیب در تصمیم‌گیری از روش TOPSIS سلسله مراتبی با رویکرد فازی استفاده شده است. رویکرد فازی به دلیل توانایی کمی‌سازی عوامل کیفی و همچنین مدلسازی عدم قطعیت در خطاهای برآورد برخی از عوامل کمی انتخاب شده است. نتایج حاصل از مدل می‌تواند در تدوین برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال مدل ارائه شده قابلیت استفاده در موقعیت‌های مشابه این تحقیق را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Prioritization through Group Decision Making Method of Hierarchical TOPSIS in Fuzzy Environment

نویسنده [English]

  • Ali Pahlavani
چکیده [English]

Because of important role of development banks in optimal allocation of limited financial resources, their investment efforts must have an objective direction to the achievement of government's strategic goals. In order to get appropriate approaches in its investment, Bank of Industry and Mine (BIM) as the only development bank in industry and mine sector, aims to take a general survey among available investment opportunities. For this propose, this paper presents a model for prioritization of investment opportunities of BIM. After defining effective criteria and sub-criteria, their weights are estimated through experts' evaluations based on pair-wise comparisons of Analytical hierarchy process. Aggregation process is achieved through Hierarchical Fuzzy TOPSIS method. Fuzzy theory is utilized to model some qualitative criteria and also to handle uncertainty raised in estimation errors of some quantitative criteria. Although, obtained results enable BIM to derive its short-term and long-term investment directions, however the proposed method is a useful tool for many situations such as the case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy
  • Investment
  • Prioritization
  • TOPSIS