همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد

نویسندگان

دانشگاه آزاد- قزوین

چکیده

مدیریت و بهبود عملکرد سازمان از موضوعاتی است که مورد توجه مدیران بیشتر شرکت‌ها و سازمانها می‌باشد. با افزایش برنامه‌های مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت در سازمان‌های کشور، ضرورت طرح متدولوژی جامع جهت مدیریت و بهبود عملکرد سازمان‌ها بیش از همیشه آشکار شده است. کارت امتیازی متوازن در حوزه مدیریت استراتژیک و مدل تعالی کیفیت اروپایی در حوزه مدیریت کیفیت جامع وارد مقوله سیستم مدیریت عملکرد شده‌اند و لذا تلفیق کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کیفیت اروپایی پیوند دو حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت جامع در مقوله مدیریت عملکرد می باشد. در این مقاله متدولوژی جدیدی برای بکارگیری همزمان کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کیفیت اروپایی برای بهبود عملکرد سازمان بوسیله ابزارهای QFD، SWOTوMADM ارائه می شود. در ادبیات مقاله در قسمت مقایسه دو مدل از روش کتابخانه ای و در بخش تجزیه و تحلیل متدولوژی، از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود . پس از مطالعه نظری و مقایسه دو مدل، متدولوژی بکارگیری این دو مقوله ارائه شده و قدم به قدم به صورت یک مطالعه موردی اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration between the EFQM Excellence Model and Strategic Management for Improving Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Akbarian
  • AmirAbas Najafi
چکیده [English]

Organizational performance improvement is the concept of measuring the output of an organization, then modifying the process or procedure to increase the output, increase efficiency, or increase the effectiveness of the process or procedure. In this paper, a methodology is presented for applying simultaneous the EFQM excellence Model and the balanced scorecard in organizational performance improvement. The balanced scorecard is used as a Strategic Management System in the research. We apply QFD, SWOT and MADM tools to develop the methodology. Finally, we examine the performance of the proposed methodology by a case study. Results show that the proposed methodology performs relatively well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balanced scorecard
  • EFQM Excellence Model
  • performance improvement
  • Strategic Management