ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص‌های محصول

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

نمودارهای کنترل کلاسیک با استفاده از داده‌های دقیق و معین، فرآیند‌های تولیدی را در دو گروه «تحت کنترل» یا «خارج از کنترل» قرار می‌دهند. در حالیکه مجموعه‌های فازی با تعریف توابع عضویت پیوسته و استفاده از داده‌های مبهم و نا‌معین با بهره‌گیری از اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای، سطوح مختلف تصمیم را برای تصمیم‌گیرندگان معرفی می‌کند. در این مقاله با استفاده از مد فازی برای ترسیم نمودار‌های کنترل فازی علاوه بر استفاده از داده‌های نا‌معین و مبتنی بر تجربه و ذهنیت افراد، سطوح چندگانه کیفی برای محصول موردنظر در شرکت تولیدی مورد آزمون به صورت «تحت کنترل، نسبتاً تحت کنترل، نسبتاً خارج از کنترل و خارج از کنترل» تعریف شده است که بیان‌کننده حالات واقعی‌تر شرایط تولیدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Fuzzy Statistical Process Control with Fuzzy Mode Method to Control Product Defects

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaeilpour
  • Mohammad Rahim Ramezanian
  • Farooq Kazemof
چکیده [English]

The classical control charts by using precise and specified data divide the production process into two groups: in-control or out of control, while the fuzzy sets with the definition continuous and cohesive membership functions and also using ambiguous and vague fuzzy numbers (triangular and trapezoid), It introduces different levels of decisions for the decision makers. In this paper, using the fuzzy mode for drawing fuzzy control charts beside using indefinite data and information based on the personal's experience and subjectivity has defined the multiple levels of the quality of product (in-control, rather in-control, rather out of control or out of control) in the production firms which states the real conditions of the production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Control Charts
  • Fuzzy logic
  • Fuzzy Mode
  • FUZZY numbers
  • Statistical Process Control