توسعه و ارزیابی چارچوب حاکمیت ریسک در صنعت نفت‌وگاز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/imj.2023.91929

چکیده

به‌دلیل نگرانی‌های فرهنگی و ژئوپلیتیکی، باید برای اهداف مختلف سفارشی‌سازی شود. در این مقاله، چارچوب شورای بین‌المللی حاکمیت ریسک با توجه به ماهیت و نیازهای صنعت نفت‌وگاز ایران سفارشی شده است؛ سپس مجموعه‌ای از معیارها برای اندازه‌گیری عملکرد این چارچوب تعریف می‌شود.
روش: ابتدا با استفاده از یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی فازی، مؤلفه‌های مختلف مدل حاکمیت ریسک اولویت‌بندی می‌شوند؛ سپس شاخص عملکرد حاکمیت ریسک برای محاسبه عملکرد چنین چارچوبی، بر اساس اولویت‌بندی مؤلفه‌ها پیشنهاد می‌شود. جمع‌آوری اطلاعات برای تعیین مؤلفه‌های چارچوب پیشنهادی و محاسبه اهمیت نسبی آن‌ها و همچنین انتخاب شاخص‌های ارزیابی از طریق انجام مصاحبه بوده و صحه‌گذاری مدل با استفاده از روش روایی صوری انجام شده است. به‌منظور بررسی کاربردپذیری، این رویکرد در سه سایت صنعتی در حوزه نفت‌وگاز ارزیابی شده است.
یافته‌ها: چنین رویکردی به سازمان‌های صنایع نفت‌وگاز کمک می‌کند تا با توجه به وضعیت مدیریت ریسک در سازمان خود و بر اساس اهمیت هر یک از مؤلفه‌های حاکمیت ریسک، برنامه‌های بهبود مدیریت ریسک را به‌صورت کارا و اثربخش تعریف کنند.
نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه موردی، شناسایی گزینه‌ها و راه‌کارها و پیاده‌سازی آن‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در موفقیت چارچوب حاکمیت ریسک صنعت نفت‌وگاز شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and evaluation of risk governance framework in oil and gas industry

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aghabegloo 1
  • Kamran Rezaie 2
  • Seyed Ali Torabi 3
1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Technical College, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Tehran University Technical Colleges, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Tehran University Technical College, Tehran, Iran.