ارزیابی بهره‌وری خدمات با رویکرد ترکیبی FBWM & DEA-EEP (مورد مطالعه: شرکت توزیع برق مازندران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/imj.2023.91928

چکیده

هدف:  امروزه بهره‌‏وری یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی است. در سطح سازمان، سطح بالای بهره‌وری نشان‌دهنده عملکرد مطلوب برای کسب مزیت رقابتی است. با وجود نقش مهم ارزیابی بهره‌وری سازمان‌های خدماتی در رشد اقتصادی، مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. هدف این پژوهش، ارزیابی بهره‌وری خدمات با رویکرد ترکیبی بهترین ـ بدترین فازی و تحلیل پوششی داده است.
روش: در مرحله اول با مروری جامع بر ادبیات پژوهش، به شناسایی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری خدمات پرداخته شد. در ادامه، شاخص‌های ارزیابی با استفاده از روش بهترین ـ بدترین فازی وزن‌دهی شدند. پس از وزن‌دهی شاخص‌ها و تعیین میزان اهمیت هر یک از آن‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی و اثربخشی و بهره‌وری شرکت توزیع برق مازندران، طی 5 سال متوالی از 1395 تا 1399ارزیابی شد.
یافته‌ها: در این پژوهش با استفاده از شاخص‌های کمّی و کیفی مؤثر بر ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های توزیع برق، به ارزیابی هم‌زمان کارایی و اثربخشی و بهره‌وری پرداخته شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش کمک می‌کند تا ارزیابی بهره‌وری خدمات با تأکید بر هر دو جنبه کمّی و کیفی خدمات و توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی، به‌طور هم‌زمان صورت گیرد. همچنین مبتنی بر نتایج پژوهش، استراتژی‌های بهبود بهره‌وری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of service efficiency with FBWM & DEA-EEP combined approach (Study case: Mazandaran Electricity Distribution Company)

نویسندگان [English]

  • Soheila Etezadi 1
  • Hossein Safari 2
  • Mostafa Zandieh 3
  • Mommadreza Sadeghi Moghadam 4
  • Ahmad Jafar nejad 5
1 PhD student, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Technology and Innovation Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Management and Information Technology, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.