طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور تحت شرایط ریسک‌های عملیاتی و اختلال با رویکرد مالوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22059/imj.2022.90716

چکیده

هدف: شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با هدف طراحی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از جریان مواد بین مراکز زنجیره‌ای ایجاد شده است؛ اما زنجیره‌های تأمین با ریسک‌های متفاوتی اعم از عملیاتی و اختلال مواجهند که هر یک از آن‌ها می‌تواند به خسارات جبران‌ناپذیری منجر شود؛ بنابراین طراحی یا بازطراحی زنجیره‌های تأمین جهت تاب‌آوری در برابر ریسک‌های متفاوت، یکی از برنامه‌های بسیار مهمی است که به‌طور بالقوه بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر می‌گذارد. هدف از اجرای این پژوهش، طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور تحت شرایط ریسک‌های عملیاتی و اختلال است که در یکی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران با ملاحظات چندمحصولی‌بودن، صورت پذیرفته است.
روش: در این پژوهش، مسئله زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور، به‌صورت شبکه‌ای از گره‌ها (مکان‌های تولیدی) در نظر گرفته شده است که از طریق یال‌ها (مسیرها) به یکدیگر متصل هستند. مدل به‌صورت برنامه‌ریزی عدد صحیح فرمول‌بندی شده است که توابع هدف آن، شامل بیشینه‌کردن تعداد گره‌ها در برآورد میزان تقاضا و کمینه‌سازی هزینه‌ها براساس یک‌سری از سناریوها با رویکرد مالوی بررسی می‌شود.
یافته‌ها: الگوریتمی بر پایه برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط، جهت طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور با در نظر گرفتن ریسک‌های عملیاتی و اختلال با رویکرد مالوی بر پایه سناریو ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که با طراحی و ارائه مدل پیشنهادی بر اساس مدل سناریومحور مالوی، چنانچه اختلال یا ریسک عملیات در زنجیره تأمین محصولات رخ دهد، طبق سناریوهای تعیین‌شده، شرکت از یک‌سو می‌تواند به‌میزان 484/99 واحد از تقاضاها را برآورده کند و از سوی دیگر، به مقدار 50/790 واحد هزینه‌ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Resilient Closed-Loop Supply Chain Network under Operational Risk and Disruption Conditions with the Mulvey Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Bahadoran 1
  • Mehdi Fadaei Ashkiki 2
  • Mohammad Taleghani 3
  • Mahdi Homayounfar 2
1 PhD student, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.