نویسنده = ابراهیمی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تأمین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 563-586

مهران ابراهیمی؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم