نویسنده = عبادی ضیایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 423-446

حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ علی عبادی ضیایی