نویسنده = حسین زاده، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی فازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-262

جلیل حسن قاسمی؛ عالیه کاظمی؛ مهناز حسین زاده