نویسنده = تجویدی، ترانه
تعداد مقالات: 1
1. توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 767-789

غزاله علامه؛ مریم اسمعیلی؛ ترانه تجویدی