نویسنده = شفیعی کلیبری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمة ایران با استفاده از نظر خبرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 791-807

هاشم عمرانی؛ رامین قاری زاده بیرق؛ سعید شفیعی کلیبری