نویسنده = انصاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانة ترافیک شهری با شبکه‌های پتری رنگین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 381-404

خداکرم سلیمی فرد؛ مهدی انصاری