نویسنده = شجاعی، پیام
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیرۀ تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 591-614

علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی