نویسنده = قاضی میرسعید، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم‌های k ازn در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-110

سید محمود قاضی میرسعید؛ امیرعباس نجفی؛ حمید شهریاری