نویسنده = منهاج، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-724

مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی