نویسنده = انصاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس و سیستم استنتاج فازی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-138

بهنام مولوی؛ مجید اسماعیلیان؛ رضا انصاری