نویسنده = اسماعیل پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین هزینۀ هدف و ارزیابی کارکردهای محصول: رویکرد تلفیقی هزینه‌یابی هدف، تعمیم کارکردهای کیفیت و مدل کانوی فازی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 697-720

رضا اسماعیل پور؛ محمدحسن قلیزاده؛ ابوالقاسم زارعی دودجی