شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات محصول هوشمند به‌روش بهترین بدترین راف ـ فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/imj.2022.90714

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات محصول هوشمند و ارزیابی و اولویت‌بندی این چالش‌ها، به‌عنوان یکی از اقدام‌های اساسی اولیه برای اجرای این سیستم است.
روش: در این مقاله ابتدا چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات محصول هوشمند، از طریق مرور ادبیات، بررسی اسناد، مصاحبه با صاحب‌نظران و روش دلفی فازی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از روش بهترین بدترین راف ـ فازی، چالش‌های شناسایی‌شده اولویت‌بندی شدند.
یافته­ها: بیست چالش پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات ـ محصول هوشمند، در هفت گروه اصلی طبقه‌بندی و به‌روش بهترین بدترین راف ـ فازی ارزیابی شدند. بر اساس نتایج، چالش‌های مالی و فرایندی، مهم‌ترین گروه شناخته شد. روش بهترین بدترین راف ـ فازی با بررسی هم‌زمان عدم قطعیت درون‌فردی و بین‌فردی باعث می‌شود که ارزیابی به‌دست‌آمده، دقت و عینیت بیشتری را در مقایسه با روش بهترین بدترین مبتنی بر منطق فازی یا  مبتنی بر تئوری راف ارائه دهد.
نتیجه­گیری: با استفاده از نتایج این پژوهش شرکت‌های تولیدی و خدماتی، می‌توانند چالش‌های پیش‌ِرو در مسیر پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات محصول هوشمند را دقیق‌تر ارزیابی کنند و به‌نحوی مناسب،­ منابع محدود سازمانی را برای رفع چالش‌های شناسایی‌شده اختصاص دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing challenges of implementing smart product-service systems using the best-worst rough-fuzzy method

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeilzadeh 1
  • Aliyeh Kazemi 2
  • Hossein Safari 3
1 Master's degree, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof.,, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.