کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 635-664

10.22059/imj.2014.50705

حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی


استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی