نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مؤلفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 143-171

10.22059/imj.2020.291720.1007675

صبا امیری؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر؛ بیژن رضایی