نویسنده = ���������� ���������� ������ ��...
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-19

10.22059/imj.2015.50684

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ حسین میرشجاعیان حسینی؛ عزت ا... اصغری زاده؛ حامد شکوری گنجوی