نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. موازنه خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، 1387

نظام الدین فقیه؛ محمد مهدی منتظری