نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی