نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-36

علی تیزرو؛ عادل آذر؛ رضا احمدی؛ مجید رفیعی