نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 767-789

10.22059/imj.2014.52079

غزاله علامه؛ مریم اسمعیلی؛ ترانه تجویدی


3. تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی؛ محمدعلی صنیعی منفرد