نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل‌های فازی در سیستم‌های سفارش‌دهی کنترل موجودی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-112

حسن فارسیجانی؛ محمدرضا عبدوس