نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل فرآیند آماری عصبی ـ فازی

دوره 1، شماره 3، 1388

نظام‌الدین فقیه؛ امیرعباس معصومی