نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی

دوره 1، شماره 3، 1388

رسول حجی؛ محمد محسن معارف دوست؛ سید بابک ابراهیمی